2017

Verklaring Raad van Bestuur

Het bestuur van woningstichting Woonstad Rotterdam verklaart dat Woonstad Rotterdam in het verslagjaar heeft gewerkt in het belang van de volkshuisvesting, zoals omschreven in de Woningwet en de BTIV. In de jaarstukken heeft het bestuur, naar beste weten, een waarheidsgetrouw beeld van deze werkzaamheden gegeven. De Raad van Commissarissen heeft haar toezichthoudende taken overeenkomstig de wet- en regelgeving uitgevoerd.

voor vaststelling was getekend: Raad van Bestuur, 24 april 2018

drs. M.B.T. Molenaar
voorzitter
drs. R.J. Feenstra
vicevoorzitter

voor goedkeuring was getekend: Raad van Commissarissen, 24 april 2018

drs. A.M. Breeman
voorzitter
mr. J.B.J. Stegmann MIF

vicevoorzitter

drs. A. Rijckenberg
ing. F. Darkaoui

ing. C. J. Schippers MSUS
ir. T.V.M. Heerkens