2017

Duurzaamheid

Investeren in energetische maatregelen, gedrag bewoners en medewerkers

Woonstad Rotterdam beheert ongeveer 60.000 eenheden. Met dat grote aantal woningen kunnen we in Rotterdam het verschil maken in de energietransitie.

In juni 2017 tekende Woonstad Rotterdam samen met 10 andere partijen een statement dat stelt dat Rotterdam in 2050 aardgasvrij moet zijn. Wij hebben zelf de ambitie geformuleerd om al tien jaar eerder een totaal gasloze vastgoedvoorraad te hebben, onder voorwaarde dat de verhuurdersheffing hiervoor kan worden ingezet. We liggen voor op de doelstellingen uit het Energieakkoord om in 2012 gemiddeld een Energie-Index van 1,4 te realiseren. Naast de klimaatwinst die hiermee wordt geboekt, draagt deze ambitie bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten voor huurders, een hoger wooncomfort en een gunstige waardeontwikkeling van de vastgoedvoorraad.

Eind 2016 noteerde Woonstad Rotterdam een Energie-Index (EI) van 1,61. Met 90% groene energielabels (EI <2,10) zijn we koploper onder de grootstedelijke corporaties. Een omvangrijk pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat we eind 2017 een EI van 1,52 realiseerden. Hiermee liggen we voor op de eigen prognose van 1,65. Enkele projecten die hieraan bijdragen staan hierna.

Gebiedsgerichte aanpak

In 2017 werkte Woonstad samen met de gemeente Rotterdam en andere stakeholders aan een gebiedsgerichte benadering voor de energietransitie, met focus op de wijken Prinsenland/Lage Land, Ommoord en Pendrecht. Woonstad Rotterdam beoordeelt op basis van warmtekaarten de potentie van complexen en gebieden voor aansluiting op het Rotterdamse Warmtenet.

Op 30 november 2017 tekenden Woonstad Rotterdam, Nuon en de gemeente Rotterdam een convenant om in een gebiedsgerichte aanpak ongeveer 600 woningen in Pendrecht aan te sluiten op het Rotterdamse warmtenet. Alle betrokken partijen streven ernaar om ook andere vastgoedeigenaren in hun aanpak mee te nemen.

Ongeveer 8.000 woningen van Woonstad Rotterdam hebben geen gasaansluiting meer (ongeveer 15 procent van de woningvoorraad) en zijn bijvoorbeeld aangesloten op het warmtenet. Alle nieuwbouw- of transformatieprojecten waarover na 1 februari 2018 een besluit wordt genomen, worden gasloos.

Zonnepanelen

In 2017 plaatste Woonstad Rotterdam 1380 zonnepanelen op 250 woningen. Het totaal aantal woningen met zonnepanelen ligt inmiddels op 2.000. De energie die deze woningen (met 13.000 m² aan zonnepanelen) samen opwekken staat ongeveer gelijk aan het vermogen van een gemiddelde Nederlandse windmolen (1 megawatt).

Renovaties verhogen duurzaamheid en comfort

Woonstad Rotterdam zet jaarlijks stappen om het aantal woningen met een rood label (E, F, G of EI groter dan 2,1) te verlagen. In 2017 is het aantal rode energielabels verder afgenomen tot ca. 5.300 (10% van de woningvoorraad). Daarmee liggen we op koers om de doelstelling voor 2022 te behalen, waarbij maximaal 5% van de woningvoorraad een rood energielabel heeft. Deze woningen worden gesloopt of getransformeerd.

Energiecoaches

Woonstad Rotterdam startte in 2016 een gedragscampagne om bewoners en klanten bewust te maken van hun energieverbruik. In samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum zijn bewoners opgeleid tot energiecoach. Energiecoaches geven voorlichting aan andere bewoners hoe zij energie kunnen besparen. Begin 2017 ontvingen de eerste energiecoaches hun certificaat. In 2017 is de pool van energiecoaches verder uitgebreid.

Led-verlichting

In 2016 was meer dan de helft van de complexen al uitgerust met led-verlichting in algemene ruimten. In 2017 rondde Woonstad Rotterdam de tweede grote fase van het led-programma af. In twee jaar tijd bracht Woonstad Rotterdam ruim 42.000 led-armaturen aan. De collectieve energielasten voor huurders verlaagden hiermee.

Grootschalig onderhoud en verduurzaming bestaande woningen

Woonstad Rotterdam zet al enige jaren fors in op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Geslaagde voorbeelden van in 2017 opgeleverde gerenoveerde woningen zijn de Sterflat Husley en de ERA-flats Hammarskjöld en Kellogg. Het onderhoud werd uitgevoerd in goed overleg met de bewoners. De werkzaamheden zorgden voor een energielabelstijging van E of F naar A, onder andere door de aansluiting op het warmtenet en betere isolering van gevels, daken en plafonds. Bewoners beleven hierdoor meer wooncomfort, terwijl de huurprijs voor hen gelijk blijft.

Duurzame bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Woonstad Rotterdam is tevens onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Zo worden de kantoren van Woonstad Rotterdam voor 75% verlicht met led-verlichting en wordt afval gescheiden ingezameld. Op de daken van alle kantoren van Woonstad Rotterdam liggen in totaal ongeveer 400 zonnepanelen.