2017

Leefbare wijken

Meedoen en invloed

De participatiesamenleving doet een nadrukkelijk beroep op de eigen kracht van mensen en hun netwerken: zelfredzaamheid. Daarom faciliteren we initiatieven van bewoners die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.

Echter, niet iedereen kan even goed meekomen in de hedendaagse samenleving. Door goed te luisteren naar en in te spelen op de wensen en behoeften van kwetsbare bewoners, kan deze groep zich beter redden in de maatschappij.

Leefbaarheid

Bij het vergroten van de leefbaarheid werkt Woonstad Rotterdam samen met partners in de wijk. Juist door het bundelen van krachten worden resultaten bereikt. We zoeken actief naar nieuwe partnerschappen met partijen als Zorg en Welzijn, onderwijs, ondernemers en politie.

Sociaal Signaal

Een goed voorbeeld van een innovatieve samenwerking is het project Sociaal Signaal. Een deel van onze bewoners is kwetsbaar. Tijdige signalering van sociale problemen is belangrijk, zodat escalatie kan worden voorkomen. Daarom zijn we met een van onze aannemers een pilot gestart, waarbij aannemers aan Woonstad Rotterdam een signaal geven als ze bij onderhoudswerkzaamheden een situatie hebben aangetroffen die vermeend kwetsbaar is. Hierbij houden we rekening met de privacywetgeving. Aannemers worden getraind in het signaleren van eenzaamheid, dementie, alcoholisme, drugsgebruik en zorgmijding. Ook onze eigen medewerkers worden meer ingezet voor vroegsignalering.

Sociaal Beheer Label

Woonstad Rotterdam beschikt over een grote hoeveelheid data over leefbaarheid en sociaal beheer. Op basis van die data hebben wij het Sociaal Beheer Label ontwikkeld dat scores laat zien tussen de 1 (kleine beheeropgave) en 5 (grote beheeropgave) op de niveaus buurt en complex. De scores zijn gebaseerd op data over schoon, heel en veilig, overlast, financiële en sociale draagkracht van bewoners en leefbaarheid in het algemeen. Aan de hand van deze scores kunnen we beheer en budgetten gerichter inzetten om de leefbaarheid te verbeteren.

Woonfraude en woonoverlast

Woonfraude bestaat uit het onderverhuren van woningen, illegale bewoning of het bedrijfsmatig gebruiken van woningen, bijvoorbeeld voor het telen van hennep. In de aanpak komt het accent steeds meer te liggen op het voorkómen van woonfraude.

Bij woonoverlast is er sprake van burenruzie, geluidsoverlast, vandalisme, bedreiging of vervuiling. Vroegtijdige signalering en interventies van huismeesters en medewerkers Wijkbeheer kunnen voorkomen dat de overlast escaleert.