2017

Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam

De Klantenraad is een kritische gesprekspartner van het bestuur van Woonstad Rotterdam, een raad die naar signalen van bewoners luistert en die ook actief ophaalt, een organisator van (bewoners)consultaties en adviseur bij het voorgenomen beleid van Woonstad Rotterdam en toetser van de kwaliteit van de realisatie van dat beleid.

Samenstelling

De Klantenraad bestaat uit 13 klanten die gesolliciteerd hebben naar hun functie. Een sollicitatiecommissie gaat met kandidaten in gesprek over hun motivatie, kennis en vaardigheden. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke samenstelling van de raad, waarbij leeftijd, man/vrouwverdeling, culturele achtergrond en afkomstig uit verschillende wijken meetellen. Ook ervaring, motivatie, persoonlijke en beroepsachtergrond, interesses en maatschappelijke betrokkenheid spelen daarbij een grote rol.

Kritische gesprekspartner

Elf keer heeft de Klantenraad met Woonstad Rotterdam overlegd, zowel formeel als informeel. Onderwerpen tijdens de maandelijkse overleggen met Woonstad Rotterdam waren onder meer het meten van de klanttevredenheid, de nieuwe ondernemingsstrategie, de huur­verhoging 2017 en prestatieafspraken met de gemeente.

Werkgroepen

Werkgroepen bestaan uit raadsleden, waarbij medewerkers van Woonstad Rotterdam regelmatig aansluiten. De vier werkgroepen in 2017 (Betaalbaarheid, Prestatieafspraken, Woonstad & Klant en werkgroep Wonen & Zorg) hebben tal van onderwerpen behandeld die betrekking hadden op het thema van de werkgroep. Mede dankzij de inspanningen van de Klantenraad kwam onder andere een gematigd huurbeleid en 0% huurverhoging voor de laagste inkomensgroepen tot stand en ging de website van de Klantenraad online om onze achterban beter van dienst te kunnen zijn.

Oppikken en ophalen van bewonerssignalen

Het organiseren van bewonersconsultaties vond in het voorjaar en najaar plaats met een inspiratie­bijeenkomst met huurders over duurzaamheid en een workshop over het toepassen en omgaan met gegevens van huurders. Op 7 oktober 2017 organiseerde de Klantenraad samen met Woonstad Rotterdam de Huurdersdag. Op die dag werden verschillende workshops aangeboden (o.a. langer thuis, herkenbaarheid wijkmeesters en de dilemma’s van Woonstad Rotterdam) en ging de Klantenraad met klanten in gesprek over de verschillende thema’s.

Adviseren

Behalve invloed uitoefenen heeft de Klantenraad ook een adviserende rol. In 2017 is formeel advies aan Woonstad Rotterdam uitgebracht over het verkoopbeleid, de ondernemingsstrategie, uitgangspunten voor de huurverhoging 2017 en het Jaarplan & Begroting 2018. Er is formeel en positief gereageerd op het beleid voor de inkoop van energie, het huurbeleid en er zijn zienswijzen geformuleerd voor zeven complexgewijze verkopen. De Klantenraad heeft in december, samen met Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam de prestatieafspraken ondertekend.

Overige activiteiten

Niet alleen Woonstad Rotterdam krijgt warme belangstelling, de Klantenraad richt zich ook op de omgeving. Zo is er een themabijeenkomst over wonen en zorg bijgewoond van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) en werd er informatie gedeeld met de gezamenlijke huurdersorganisaties over de inbreng op de prestatieafspraken met de gemeente. Op 9 mei 2017 organiseerde de Klantenraad een college over de positie van de lage middeninkomens die goed werd bezocht door huurdersorganisaties.

De Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS is belangenvertegenwoordiger van bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam) en de Klantenraad maakten afspraken over het uitwisselen van kennis en informatie. Eind 2017 heeft de Klantenraad zich aangesloten bij het Gemeenschappelijk Overleg Huurdersorganisaties (GOH). Bijna alle huurdersorganisaties van woningcorporaties in Rotterdam nemen deel aan het GOH.

Ten slotte

Op 31 december 2017 eindigde de samenwerkingsovereenkomst tussen Woonstad Rotterdam en de Klantenraad, maar met wederzijds goedvinden is afgesproken om de samenwerkingsovereenkomst in zijn huidige vorm een jaar te verlengen.

Voor het volledige jaarverslag, zie: www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl