2017

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming) x1000

ref

2017

2016

vaste activa

     

vastgoedbeleggingen

1

    

DAEB vastgoed in exploitatie

1

3.728.733

 

3.539.988

 

niet-DAEB in exploitatie

1

1.163.550

 

452.274

 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

990.234

 

759.542

 

vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie

1

35.759

 

16.800

 
   

5.918.276

 

4.768.604

materiële vaste activa

2

    

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

10.412

 

11.097

 

roerende zaken in exploitatie

2

3.247

 

2.791

 
   

13.659

 

13.888

financiële vaste activa

3

    

overige deelnemingen

3.1

89

 

89

 

latente belastingvordering

3.2

69.446

 

29.725

 
   

69.535

 

29.814

som der vaste activa

  

6.001.471

 

4.812.306

vlottende activa

     

voorraden

4

    

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

6.591

 

8.574

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

123

 

776

 
   

6.714

 

9.350

onderhanden projecten

5

 

0

 

0

      

vorderingen

6

    

huurdebiteuren

6.1

4.259

 

4.491

 

gemeenten

6.2

13

 

0

 

vorderingen op verbonden partijen

6.3

153

 

62

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

7.004

 

6.129

 

overige vorderingen

6.5

7.197

 

5.957

 

overlopende activa

6.6

787

 

2.099

 
   

19.413

 

18.738

liquide middelen

7

 

2.706

 

357

som der vlottende activa

  

28.833

 

28.445

      

totaal activa

  

6.030.304

 

4.840.751

Geconsolideerde balans per 31 december 2017 

(na resultaatbestemming) x1000

ref

2017

2016

groepsvermogen

8

 

3.356.013

 

2.430.518

      

voorzieningen

9

    

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

44.151

 

45.751

 

overige voorzieningen

9.2

2.025

 

2.126

 
   

46.176

 

47.877

langlopende schulden

10

    

leningen overheid

10.1

53.109

 

56.726

 

leningen kredietinstellingen

10.1

1.411.385

 

1.395.961

 

verplichting uit hoofde van verkoop onder voorwaarden

10.2

956.127

 

749.428

 

waarborgsommen

10.3

3.002

 

2.763

 
   

2.423.623

 

2.204.878

kortlopende schulden

11

    

schulden aan overheid

11.1

3.654

 

3.926

 

schulden aan kredietinstellingen

11.1

77.411

 

60.131

 

schulden aan leveranciers

11.2

13.081

 

14.862

 

onderhanden projecten

11.3

6.246

 

7.150

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

3.437

 

4.042

 

overige schulden

11.5

4

 

11

 

overlopende passiva

11.6

100.660

 

67.356

 
   

204.493

 

157.478

      

totaal passiva

  

6.030.304

 

4.840.751