2017

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

volgens directe methode (x € 1.000)

2017

2016

ontvangsten

    

huren

311.807

 

304.438

 

  zelfstandige huurwoningen

278.570

 

273.331

 

  onzelfstandig wooneenheden

15.296

 

13.889

 

  intramuraal

2.205

 

2.019

 

  maatschappelijk onroerend goed

201

 

1.029

 

  bedrijfsonroerend goed

14.520

 

13.215

 

  parkeervoorzieningen

1.014

 

953

 

vergoedingen

22.848

 

22.328

 

overheidsontvangsten

0

 

0

 

overige bedrijfsontvangsten

9.976

 

10.287

 

renteontvangsten

0

 

195

 

saldo ingaande kasstromen

 

344.630

 

337.246

Uitgaven

    

erfpacht

0

 

0

 

personeelsuitgaven

35.735

 

35.824

 

lonen en salarissen

27.347

 

27.402

 

sociale lasten

4.275

 

4.325

 

pensioenlasten

4.113

 

4.097

 

onderhoudsuitgaven

102.642

 

100.681

 

overige bedrijfsuitgaven

68.701

 

68.218

 

rente-uitgaven

55.166

 

56.815

 

sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat

237

 

234

 

verhuurdersheffing

9.403

 

21.582

 

leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

4.345

 

3.586

 

vennootschapsbelasting

8

 

11

 

saldo uitgaande kasstromen

 

276.238

 

286.951

kasstroom uit operationele activiteiten

 

68.392

 

50.295

MVA ingaande kasstroom

    

verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden

32.269

 

53.705

 

verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

7.554

 

0

 

verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden

27.202

 

42.497

 

verkoopontvangsten grond

0

 

0

 

(des)investeringenontvangsten overig

0

 

2.000

 

tussentelling ingaande kasstroom MVA

 

67.025

 

98.202

MVA uitgaande kasstroom

    

nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden

30.446

 

38.374

 

woningverbetering, (niet)woongelegenheden

43.199

 

16.004

 

leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden

0

 

0

 

aankoop (niet)woongelegenheden

38.090

 

29.571

 

nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden

24.121

 

25.898

 

aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop

13.077

 

20.501

 

sloopuitgaven (niet) woongelegenheden

2.364

 

2.401

 

aankoop grond

9.389

 

9.500

 

investeringen overig

813

 

370

 

externe kosten bij verkoop

865

 

2.707

 

tussentelling uitgaande kasstroom MVA

 

162.364

 

145.326

FVA

    

ontvangsten verbindingen

107

 

202

 

ontvangsten overig

0

 

0

 

uitgaven verbindingen

107

 

202

 

uitgaven overig

0

 

0

 

saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

 

0

 

0

kasstroom uit (des)investeringen

 

-95.339

 

-47.125

financieringsactiviteiten ingaand

    

nieuwe geborgde leningen

68.000

 

50.000

 

nieuwe ongeborgde leningen

0

 

0

 

Uitgaven

    

aflossingen geborgde leningen

55.642

 

75.124

 

aflossingen ongeborgde leningen

0

 

0

 

kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

12.358

 

-25.124

mutatie geldmiddelen

 

-14.590

 

-21.953

wijzigingen kortgeldmutaties

 

16.939

 

7.897

liquide middelen per 1 januari

 

357

 

14.413

liquide middelen per 31 december

 

2.706

 

357