2017

1 Vastgoedbeleggingen

Een overzicht van het vastgoed in exploitatie is hierna opgenomen.

2 Materiële vaste activa

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 5 tot 50 jaar (bedrijfsgebouwen en inrichting), 2 tot 10 jaar (computerapparatuur en telefonie) en 10 tot 12 jaar (roerende zaken in exploitatie). Over eigen grond wordt niet afgeschreven.

3 Financiële vaste activa

Op basis van de (fiscale) meerjarenbegroting wordt jaarlijks beoordeeld of de actieve belastinglatenties in de komende jaren gerealiseerd gaan worden.

5 Onderhanden projecten

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2016 en 2017 verantwoord onder post 11.3.

6 Vorderingen

Het openstaande saldo vertrokken huurders is afgenomen door de afboeking van vorderingen op vertrokken huurders met een vonnis van de rechter bij de deurwaarder.

7 Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting en haar deelnemingen. Het betreft hier de aangehouden middelen bij de BNG, ING en ABN-AMRO. De netto schuld van de stichting bij de BNG is opgenomen onder post 11.1.

8 Groepsvermogen

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en niet-gerealiseerd groepsvermogen.

9 Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw.

10 Langlopende schulden

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2017 bedraagt 3,436% (2016: 3,644%). De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2017 € 1,78 miljard (2016: € 1,85 miljard).