2017

8 Groepsvermogen

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en niet-gerealiseerd groepsvermogen.

9 Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw.

10 Langlopende schulden

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2017 bedraagt 3,436% (2016: 3,644%). De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2017 € 1,78 miljard (2016: € 1,85 miljard).

11 Kortlopende schulden

Afhankelijk van de stand van de uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord.