2017

Voeg toe aan mijn verslag Toevoegen aan mijn verslag

8 Groepsvermogen

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en niet-gerealiseerd groepsvermogen.

8.1 Groepsvermogen
 

2017

2016

overige reserve

222.120

407.144

herwaarderingsreserve

3.133.893

2.023.374

totaal

3.356.013

2.430.518

overige reserves
 

2017

2016

boekwaarde per 1 januari

407.144

386.514

resultaat boekjaar

-192.790

12.281

realisatie door verkopen

7.766

8.350

boekwaarde per 31 december

222.120

407.144

Herwaarderingsreserve

Woonstad Rotterdam vormt een herwaarderingsreserve voor:

  • waardevermeerderingen van activa, niet zijnde financiële instrumenten, die rechtstreeks zijn opgenomen in het eigen vermogen

  • waardevermeerderingen van financiële instrumenten, niet zijnde afdekkingsinstrumenten, die rechtstreeks zijn opgenomen in het eigen vermogen

  • waardevermeerderingen van activa, waarvan waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen en waarvoor geen frequente marktnoteringen bestaan

herwaarderingsreserve
 

DAEB

niet-DAEB

herwaarderings- reserve onroerende zaken VOV

totaal

boekwaarde per 1 januari

1.648.332

123.503

251.539

2.023.374

realisatie door verkopen

-8.202

436

0

-7.766

mutatie door sloop

4.081

-120

0

3.961

overige mutaties

-524

450

0

-74

herwaardering

639.566

201.086

273.746

1.114.398

boekwaarde per 31 december

2.283.253

325.355

525.285

3.133.893

Realisatie door verkopen betreft de onttrekking van de gevormde herwaarderingsreserve op de verkochte eenheden.

Mutatie door sloop betreft de onttrekking van de gevormde herwaarderingsreserve op de gesloopte eenheden.

Overige mutaties betreft onder meer samenvoeging van vastgoedeenheden.

Herwaardering betreft de herwaardering van het in exploitatie zijnde vastgoed.