2017

Voeg toe aan mijn verslag Toevoegen aan mijn verslag

9 Voorzieningen

9.1 Voorziening onrendabele investeringen, herwaarderingen
 

2017

2016

saldo per 1 januari

45.751

58.040

dotatie

4.196

5.203

onttrekking

-5.796

-17.492

   

saldo per 31 december

44.151

45.751

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen actuele waarde. De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is overwegend langlopend van aard.

9.2 Overige voorzieningen
 

2017

2016

saldo per 1 januari

2.126

2.865

onttrekking

-92

-172

dotatie

230

200

vrijval

-240

-767

saldo per 31 december

2.025

2.126

Deze voorziening bestaat uit:

  • € 1,3 miljoen uit verplichtingen vanuit het Loopbaan Ontwikkelingsbudget (cao Woondiensten), deze verplichting heeft voornamelijk een langlopend karakter.

  • € 0,4 miljoen garantstelling jegens BNG voor stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH). Deze voorziening is langlopend van aard.

  • € 0,2 miljoen voor bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op de balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening is langlopend van aard.

  • € 0,1 miljoen voor overige posten.