2017

1 Vastgoedbeleggingen

Een overzicht van het vastgoed in exploitatie is hierna opgenomen.

2 Materiële vaste activa

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 5 tot 50 jaar (bedrijfsgebouwen en inrichting), 2 tot 10 jaar (computerapparatuur en telefonie) en 10 tot 12 jaar (roerende zaken in exploitatie). Over eigen grond wordt niet afgeschreven.

3 Financiële vaste activa

Op basis van de (fiscale) meerjarenbegroting wordt jaarlijks beoordeeld of de actieve belastinglatenties in de komende jaren gerealiseerd gaan worden.