2017

2 Materiële vaste activa

saldo per 31 december 2016

kantoorpand en inrichting

computer systemen

roerende zaken in exploitatie

totaal

aanschaffingswaarde

19.738

12.966

3.602

36.306

cumulatieve afschrijvingen

-8.643

-12.963

-811

-22.417

boekwaarde 31 december 2016

11.094

3

2.791

13.888

     
     

mutaties in het boekjaar 2017

    

investeringen

0

0

3.919

3.919

afschrijvingen

-682

-3

-3.462

-4.148

desinvestering

-954

-11.667

0

-12.621

desinvestering deel afschrijvingen

954

11.667

0

12.621

 

-682

-3

456

-229

     

saldi ultimo 2017

    

aanschaffingswaarde

18.784

1.298

7.521

27.603

cumulatieve afschrijvingen

-8.372

-1.298

-4.273

-13.943

boekwaarde 31 december 2017

10.412

0

3.247

13.659

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 5 tot 50 jaar (bedrijfsgebouwen en inrichting), 2 tot 10 jaar (computerapparatuur en telefonie) en 10 tot 12 jaar (roerende zaken in exploitatie). Over eigen grond wordt niet afgeschreven.