2017

3 Financiële vaste activa

3.1 Overige deelnemingen
 

2017

2016

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV (1%)

89

89

totaal

89

89

   

verloop van de post deelnemingen

2017

2016

boekwaarde per 1 januari

89

89

mutatie

0

0

boekwaarde per 31 december

89

89

3.2 Latente belastingvordering (en)
 

2017

2016

latente belastingvordering(en)

69.446

29.725

totaal

69.446

29.725

Op basis van de (fiscale) meerjarenbegroting wordt jaarlijks beoordeeld of de actieve belastinglatenties in de komende jaren gerealiseerd gaan worden. De opgenomen actieve belastinglatenties hebben betrekking op de per balansdatum aanwezige compensabele fiscale verliezen en op tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waardering van vastgoedbezit dat bestemd is voor verkoop en langlopende schulden. In overeenstemming met de meerjarenbegroting 2017-2026 is voor het te verkopen bezit door middel van reguliere verkopen of na sloop gekozen voor een periode van 9 jaar. Voor het overige vastgoedbezit is niet te duiden wat de bestemming zal zijn en wanneer het waarderingsverschil ad € 201,5 miljoen gerealiseerd zal worden, waardoor de contante waarde van deze latentie naar nihil tendeert. De nominale waarde van deze passieve belastinglatentie bedraagt € 50,4 miljoen.

Rekening houdend met het indicatieve fiscaal resultaat over 2017 bedraagt de verwachte fiscale winst per ultimo 2017 in totaal € 29,0 miljoen (2016: € 76,0 miljoen). Voor de verliezen die in de komende jaren naar verwachting gecompenseerd kunnen worden, is een latentie gevormd. Voor de jaren 2006 tot en met 2013 zijn aangiften ingediend. Het indicatieve fiscale resultaat over de jaren 2014 tot en met 2017 wordt nog nader bepaald bij het opstellen van de desbetreffende aangiften.

Verloop belastinglatenties
 

Vastgoed – toekomstige sloop en verkoop

langlopende leningen

verliescom­pensatie

totaal

boekwaarde per 1 januari 2017

3.850

299

25.576

29.725

mutatie belastinglatentie in 2017

4.532

7

35.182

39.721

boekwaarde per 31 december 2017

8.382

306

60.758

69.446

nominale waarde ultimo 2017

9.162

297

67.016

76.475

realisatie binnen een jaar

1.943

19

8.057

10.019