2017

5 Onderhanden projecten

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2016 en 2017 verantwoord onder post 11.3.

6 Vorderingen

Het openstaande saldo vertrokken huurders is afgenomen door de afboeking van vorderingen op vertrokken huurders met een vonnis van de rechter bij de deurwaarder.

7 Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting en haar deelnemingen. Het betreft hier de aangehouden middelen bij de BNG, ING en ABN-AMRO. De netto schuld van de stichting bij de BNG is opgenomen onder post 11.1.