2017

6 Vorderingen

6.1 Huurdebiteuren
 

2017

2016

huurdebiteuren

6.737

6.674

af: voorziening wegens oninbaarheid

-2.589

-3.245

 

4.148

3.429

huurdebiteuren vertrokken huurders

1.047

6.975

af: voorziening wegens oninbaarheid

-936

-5.914

 

111

1.061

totaal

4.259

4.491

Het openstaande saldo vertrokken huurders is afgenomen door de afboeking van vorderingen op vertrokken huurders met een vonnis van de rechter bij de deurwaarder. Deze vorderingen waren reeds volledig opgenomen in de voorziening voor oninbaarheid 2016. Dit verklaart de afname van de voorziening.

6.2 vorderingen op gemeente
 

2017

2016

vorderingen op gemeente

13

0

totaal

13

0

Door nog te verrekenen bedragen was er per saldo in 2016 een schuld aan de gemeente ontstaan. Deze schuld is in de toelichting op de jaarrekening verantwoord onder nummer 11.1 schulden aan kredietinstellingen en overheid.

6.3 Vorderingen op verbonden partijen
 

2017

2016

VvE's

157

69

voorziening VvE's

-4

-7

fiscus

0

0

totaal

153

62

6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
 

2017

2016

omzetbelasting

7.004

6.129

loonheffing en premies sociale verzekeringen

0

0

totaal

7.004

6.129

Door het indienen van suppletieaangiften BTW over de jaren 2010-2012 en nog in te dienen suppletieaangiften 2013-2017 is er een vordering ontstaan op de fiscus. Onder nummer 11.4 is de acute schuld opgenomen.

6.5 Overige vorderingen
 

2017

2016

debiteuren (niet-huurders)

3.542

3.640

af: voorziening

-82

-24

 

3.461

3.616

te ontvangen koopsommen en depotbedragen

3.791

2.404

af: voorziening

-55

-63

 

3.736

2.341

totaal

7.197

5.957

De te ontvangen koopsommen hebben betrekking op de ultimo van het jaar in rekening gebrachte termijnen van verkochte woningen en nog te ontvangen bedragen verkopen bestaand bezit, gepasseerd bij de notaris. Het innen van deze vordering verloopt goed.

6.6 Overlopende activa
 

2017

2016

vooruit betaalde bedragen

633

1.482

vooruit ontvangen facturen

0

608

nog te ontvangen bedragen

154

9

totaal

787

2.099

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar.