2017

7 Liquide middelen

7 Liquide middelen 
 

2017

2016

saldo 31 december

2.706

357

totaal

2.706

357

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting en haar deelnemingen. Het betreft hier de aangehouden middelen bij de BNG, ING en ABN-AMRO. De netto schuld van de stichting bij de BNG is opgenomen onder post 11.1.