2017

Toelichting op de onderscheiden posten van het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen investeringen opgenomen, waarvoor in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd.