2017

Overige toelichtingen

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van de Raad van Bestuur van de woningcorporatie bedroeg in 2017 € 441.366 (2016: € 447.908). De bezoldiging van de bestuurders omvat:

  • periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, bijtelling als gevolg van ter beschikking stelling van auto en representatiegelden)

  • beloningen betaalbaar op termijn

De honorering van de leden van de Raad van Bestuur is bij hun aanstelling gebaseerd op de adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Statutair Bestuurder Woningcorporaties (commissie Izeboud).

Beide bestuurders zijn vóór 1 januari 2013 bij Woonstad Rotterdam in dienst getreden. Voor bezoldigingsafspraken die gemaakt zijn voor de inwerkingtreding van de WNT staffel 2013 geldt een overgangsrecht, inclusief afbouwperiode. Voor beide bestuurders is voor het jaar 2017 geen sprake van een verplichte afbouw. Met de bestuurders zijn geen afspraken gemaakt over een variabele beloning op basis van bepaalde prestatiecriteria.

Voor de bezoldiging van commissarissen en voor uitkeringen ten behoeve van voormalige commissarissen van de woningcorporatie kwam in 2017 een bedrag van € 94.120 (2016: € 96.660) ten laste van de woningcorporatie.

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) is sinds begin 2012 ongewijzigd en bestaat uit:

  • mevrouw drs. M.B.T. Molenaar (1958), voorzitter

  • de heer drs. R.J. Feenstra RA (1959), lid

De RvB bestuurt Woonstad Rotterdam en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over beleid, risicobeheersing, resultaten en deelnemingen. De RvB vergadert eenmaal per twee weken apart en eenmaal per twee weken in MT-verband. Besluiten van beide overleggen worden intern gepubliceerd en opgeslagen in het managementinformatiesysteem.

bezoldiging Raad van Bestuur

x € 1

M.B.T. Molenaar

R.J. Feenstra

functie(s)

voorzitter Raad van Bestuur

lid Raad van Bestuur

duur dienstverband in 2017

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

omvang dienstverband (in fte)

1,0 fte

1,0 fte

gewezen topfunctionaris? 1

nee

nee

(fictieve) dienstbetrekking? 2

ja

ja

   

bezoldiging

  

beloning

204.041

184.648

belastbare onkostenvergoedingen

5.600

2.600

beloningen betaalbaar op termijn

22.662

21.913

subtotaal

232.303

209.161

-/- onverschuldigd betaald bedrag

-

-

totaal bezoldiging 2017

232.303

209.161

motivering indien onverschuldigd bedrag:

n.v.t.

n.v.t.

   

gegevens 2016

  

duur dienstverband in 2016

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

omvang dienstverband 2016

1,0 fte

1,0 fte

   

bezoldiging 2016

  

beloning

206.133

184.648

belastbare onkostenvergoedingen

8.000

5.000

beloningen betaalbaar op termijn

22.442

21.685

totaal bezoldiging 2016

236.575

211.333

1 Van een gewezen topfunctionaris is er sprake indien de functionaris in het verleden, maar na 1 januari 2013, een functie als topfunctionaris heeft bekleed en bij beëindiging van deze functievervulling bij de zelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als 'gewezen topfunctionaris'.

2Is ja indien het een (gewezen) topfunctionaris met dienstbetrekking betreft. Is nee indien het een topfunctionaris zonder dienstbetrekking betreft vanaf de 13e maand van de functievervulling - als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, WNT.

De premie VPL/OVP is opgenomen in de bezoldiging onder beloningen betaal op termijn, aangezien dit een verplicht onderdeel is van de WNT verantwoording. Hier vloeit voor beide bestuurders feitelijk geen (toekomstige) beloning uit voort, omdat beide bestuurders na 1949 zijn geboren en na 2005 bij een woningcorporatie in dienst zijn getreden. Daarom kunnen zij op grond van de voorwaarden van de regelingen geen aanspraak maken op een uitkering uit de VPL/OVP.

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) van Woonstad Rotterdam en de met haar verbonden ondernemingen, is werkgever van de RvB en staat het bestuur met adviezen terzijde. Daarbij opereert de RvC vanzelfsprekend binnen de kaders van de (Woning)wet en onderschrijft de raad de in de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen en aanbevelingen.

De RvC bestond begin 2016 uit zeven leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de Klantenraad en één lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Woonstad Rotterdam hanteert een maximale zittingsduur van tweemaal vier jaar. In februari 2016 eindigde de eerste termijn van mevrouw Rijckenberg, zij is commissaris op voordracht van de Klantenraad. In november 2016 eindigde de eerste termijn van de heer Darkaoui. Na verkrijging van een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties zijn mevrouw Rijckenberg en de heer Darkaoui herbenoemd voor een periode van vier jaar. In december 2016 eindigde de tweede termijn van de heer Vismans. Voor de heer Vismans wordt geen vervanger aangesteld. De RvC bestaat vanaf ultimo 2016 derhalve uit zes leden.

bezoldiging Raad van Commissarissen
 

2017

2016

einde zittingstermijn

herbenoembaar

drs. A.M. Breeman (voorzitter)

21.720

19.332

01-01-2017

ja

ir. P.A.R.J. Vismans

-

12.888

31-12-2016

nee

drs. A. Rijckenberg

14.480

12.888

06-02-2020

nee

ing. F. Darkaoui

14.480

12.888

01-11-2020

nee

ir. T.V.M. Heerkens

14.480

12.888

01-01-2017

ja

mr. J.B.J. Stegmann MIF

14.480

12.888

18-10-2018

nee

ing. C.J. Schippers MSUS

14.480

12.888

01-01-2019

ja

totaal

94.120

96.660

  

De honorering van de RvC is eveneens gebaseerd op de WNT. Hierin wordt de honorering gekoppeld aan de omvang van de corporatie. Woonstad Rotterdam behoort op basis van het aantal vhe's in eigendom tot de hoogste bezoldigingsklasse J. De VTW heeft als bindende beroepsregel de volgende maximale honoraria 2017 voor deze klasse vastgesteld:

  • voor een lid € 18.100 per jaar

  • voor de voorzitter (toeslag 50%) € 27.150 per jaar

De honorering van de voorzitter (€ 21.720) en de leden (€14.480) valt hiermee binnen de WNT en binnen hetgeen is aangegeven in de sectorbrede beloningscode. Een algemene kosten- of vacatiegeldregeling is niet van toepassing. Voor de leden van de Raad van Commissarissen zijn geen beloningen betaalbaar op termijn van toepassing. Onder de WNT geldt tevens een publicatieverplichting in de jaarrekening voor overige functionarissen (niet zijnde topfunctionarissen) die de WNT norm overschrijden. Dat is bij Woonstad Rotterdam in 2017 niet van toepassing.

honoraria accountant

Deloitte

2017

  

2016

  
 

accountants

overig

totaal

accountants

overig

totaal

onderzoek jaarrekening

293

0

293

339

0

339

andere controleopdrachten

45

0

45

45

0

45

adviesdiensten fiscaal

0

160

160

0

131

131

overige opdrachten

0

15

15

0

30

30

totaal

338

175

513

384

161

545

De accountants- en overige kosten zijn de werkelijke kosten inclusief BTW met betrekking tot de controle van de boekjaren 2017 en 2016.