2017

Enkelvoudige balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming) x1000

ref

2017

2016

vaste activa

     

vastgoedbeleggingen

1

    

DAEB vastgoed in exploitatie

1

3.728.733

 

3.539.988

 

niet-DAEB in exploitatie

1

1.163.171

 

451.942

 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

990.234

 

759.542

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1

35.759

 

16.800

 
   

5.917.897

 

4.768.272

materiële vaste activa

2

    

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

10.412

 

11.097

 

roerende zaken in exploitatie

2

3.247

 

2.791

 
   

13.659

 

13.888

financiële vaste activa

3

    

deelnemingen in groepsmaatschappijen

3.1

2.435

 

2.262

 

overige financiële vaste activa

3.2

69.446

 

29.725

 
   

71.881

 

31.986

som der vaste activa

  

6.003.437

 

4.814.146

vlottende activa

     

voorraden

4

    

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

6.591

 

8.574

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

123

 

776

 
   

6.714

 

9.350

onderhanden projecten

5

 

0

 

0

      

vorderingen

6

    

huurdebiteuren

6.1

4.259

 

4.491

 

gemeenten

6.2

13

 

0

 

vorderingen op groepsmaatschappijen

6.3

153

 

62

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

7.003

 

6.121

 

overige vorderingen

6.5

7.106

 

5.957

 

overlopende activa

6.6

860

 

2.188

 
   

19.395

 

18.819

liquide middelen

7

 

524

 

357

som der vlottende activa

  

26.634

 

28.526

      

totaal activa

  

6.030.071

 

4.842.672

Enkelvoudige balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming) x1000

ref

2017

2016

groepsvermogen

8

 

3.356.013

 

2.430.518

      

voorzieningen

9

    

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

44.151

 

45.751

 

overige voorzieningen

9.2

2.025

 

2.126

 
   

46.175

 

47.877

langlopende schulden

10

    

leningen overheid

10.1

53.109

 

56.726

 

leningen kredietinstellingen

10.1

1.411.385

 

1.395.960

 

verplichting uit hoofde van VOV

10.2

956.127

 

749.428

 

waarborgsommen

10.3

3.002

 

2.762

 
   

2.423.623

 

2.204.877

kortlopende schulden

11

    

schulden aan kredietinstellingen

11.1

77.411

 

62.153

 

schulden aan overheid

11.1

3.654

 

3.926

 

schulden aan leveranciers

11.2

13.066

 

14.793

 

onderhanden projecten

11.3

6.246

 

7.150

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

3.356

 

4.042

 

overige schulden

11.5

4

 

11

 

overlopende passiva

11.6

100.523

 

67.325

 
   

204.260

 

159.400

      

totaal passiva

  

6.030.071

 

4.842.673