2017

Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans over 2017

1 Vastgoedbeleggingen

 

2017

2016

commercieel vastgoed in exploitatie

  

saldo geconsolideerde jaarrekening

1.163.550

452.274

af: activa Holding BV

0

0

af: activa Kennis en Energie BV

-378

-332

saldo enkelvoudige jaarrekening

1.163.172

451.942

3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

2017

2016

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV (1%)

89

89

dNU Holding

1.964

1.815

Kennis & Energie BV

382

358

saldo enkelvoudige jaarrekening

2.435

2.262

6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

7.004

6.129

af: Holding

0

-2

af: Kennise en energie

0

-6

saldo enkelvoudige jaarrekening

7.004

6.121

6.5 Overige vorderingen

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

7.197

5.957

af: Kennis en Energie BV

-91

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

7.106

5.957

6.6 Overlopende activa

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

787

2.099

bij: Woonstad Holding BV

73

89

saldo enkelvoudige jaarrekening

860

2.188

7 Liquide middelen

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

2.706

357

af: Kennis en Energie BV

-77

0

af: Woonstad Holding BV

-2.104

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

525

357

11.1 Schulden aan kredietinstellingen en overheid

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

77.411

60.131

bij: Kennis en Energie BV

0

20

bij: Woonstad Holding BV

0

2.002

saldo enkelvoudige jaarrekening

77.411

62.153

11.2 Schulden aan leveranciers

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

13.081

14.862

af: Kennis en Energie BV

0

-33

af: Woonstad Holding BV

-15

-36

saldo enkelvoudige jaarrekening

13.065

14.793

11.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

3.437

4.042

af: Kennis en Energie BV

-51

0

af: Woonstad Holding BV

-30

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

3.356

4.042

11.6 Overlopende passiva

 

2017

2016

saldo geconsolideerde jaarrekening

100.660

67.356

af: Kennis en Energie BV

-115

-31

af: Woonstad Holding BV

-22

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

100.522

67.325