2017

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017

25 Resultaat deelnemingen

 

2017

2016

resultaat deelnemingen

173

230

stockdividend NV Stadsherstel

0

0

totaal resultaat deelnemingen

173

230

Resultaatbestemming

In overeenstemming met artikel 22 van de statuten stelt de Raad van Commissarissen de jaarrekening, het jaarverslag en het overzicht met cijfermatige kerngegevens vast. Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 925,5 miljoen (2016: € 349,8 miljoen) en wordt als volgt verrekend:

 

2017

2016

overige reserve

-190.093

20.631

herwaarderingsreserve

1.115.588

329.188

totaal

925.495

349.819

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 24-04-2018.