2017

Balans per 1 januari 2018 DAEB/niet-DAEB

Enkelvoudige balans DAEB per 1 januari 2018

(na resultaatbestemming) x1000

2018

  

(na resultaatbestemming) x1000

2018

 

vaste activa

      

vastgoedbeleggingen

      

DAEB vastgoed in exploitatie

3.728.733

  

herwaarderingsreserve

3.133.893

 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

862.158

  

overige reserves

222.120

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

22.974

  

groepsvermogen

 

3.356.013

  

4.613.865

    

materiële vaste activa

   

voorzieningen

  

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

8.746

  

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

41.533

 

roerende zaken in exploitatie

3.364

  

overige voorzieningen

1.423

 
  

12.110

   

42.956

financiële vaste activa

   

langlopende schulden

  

deelnemingen in groepsmaatschappijen

0

  

leningen overheid

53.109

 

latente belastingvordering(en)

58.335

  

leningen kredietinstellingen

1.411.385

 

Interne lening

430.000

  

verplichting uit hoofde van VOV

830.477

 

netto vermogenswaarde niet-DAEB

767.427

  

waarborgsommen

310

 
  

1.255.762

   

2.295.281

som der vaste activa

 

5.881.737

 

kortlopende schulden

  

vlottende activa

   

schulden aan kredietinstellingen

93.556

 

voorraden

   

schulden aan overheid

3.644

 

vastgoed bestemd voor verkoop

0

  

schulden aan leveranciers

10.976

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

0

  

onderhanden projecten

0

 
  

0

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

3.356

 

onderhanden projecten

 

0

 

overige schulden

4

 
    

overlopende passiva

89.332

 

vorderingen

     

200.868

huurdebiteuren

3.307

     

gemeenten

6

     

vorderingen op groepsmaatschappijen

0

     

belastingen en premies sociale verzekeringen

7.004

     

overige vorderingen

2.317

     

overlopende activa

747

     
  

13.381

    

liquide middelen

 

0

    

som der vlottende activa

 

13.381

    

totaal activa

 

5.895.118

 

totaal passiva

 

5.895.118

Enkelvoudige balans niet-DAEB per 1 januari 2018

(na resultaatbestemming) x1000

2018

  

(na resultaatbestemming) x1000

2018

 

vaste activa

      

vastgoedbeleggingen

      

niet-DAEB in exploitatie

1.163.171

  

Herwaarderingsreserve

394.484

 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

128.076

  

Overige reserves

372.944

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

12.785

  

groepsvermogen

 

767.427

  

1.304.032

    

materiële vaste activa

   

voorzieningen

  

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

1.666

  

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

2.617

 

roerende zaken in exploitatie

-117

  

overige voorzieningen

602

 
  

1.549

   

3.219

financiële vaste activa

   

langlopende schulden

  

deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.435

  

leningen overheid

0

 

Latente belastingvordering(en)

11.111

  

leningen kredietinstellingen

0

 
  

13.546

 

verplichting uit hoofde van VOV

125.650

 

som der vaste activa

 

1.319.127

 

waarborgsommen

2.692

 

vlottende activa

   

Interne lening

430.000

 

voorraden

     

558.342

vastgoed bestemd voor verkoop

6.591

  

kortlopende schulden

  

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

123

  

schulden aan kredietinstellingen

0

 
  

6.714

 

schulden aan overheid

10

 

onderhanden projecten

 

0

 

schulden aan leveranciers

2.091

 
    

onderhanden projecten

6.246

 

vorderingen

   

belastingen en premies sociale verzekeringen

0

 

huurdebiteuren

952

  

overige schulden

0

 

gemeenten

7

  

overlopende passiva

11.191

 

vorderingen op groepsmaatschappijen

153

    

19.538

belastingen en premies sociale verzekeringen

0

     

overige vorderingen

4.789

     

overlopende activa

113

     
  

6.014

    

liquide middelen

 

16.670

    

som der vlottende activa

 

29.398

    
       

totaal activa

 

1.348.526

 

totaal passiva

 

1.348.526